Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ PSZS W ŻYWCU 

WSTĘP 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pszs-zywiec.pl. 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI 
Data publikacji strony internetowej: 2023-01-24. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-24. 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promujący Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. 
  • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje. 
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ. 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-15 
 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Michał Zapart, pszs@pszs-zywiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 500 045 863. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. PSZS w Żywcu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, PSZS w Żywcu niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe PSZS w Żywcu proponuje alternatywny sposób dostępu do informacji to jest telefonicznie lub listownie. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
PSZS w Żywcu znajduje swą lokalizację na osiedlu 700-lecia w Żywcu przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 3. Biuro znajduje się w Bursie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Przed szkołą znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Drugie miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu szkolnym, na który wjeżdżamy przez bramę główną od strony ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Do budynku prowadzi wejście główne przed, którym znajdują się schody niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Korytarze w budynku uniemożliwiają poruszanie się osoby na wózku na parterze i piętrach. W budynku nie ma windy i schodołazów. Schody posiadają jednostronną poręcz. Nie występują dostosowania w postaci: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, oznaczeń w alfabecie Braille’a, dotykowego systemu naprowadzania, druku powiększonego dla osób słabowidzących lub niewidomych. Brak tłumacza języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym.
Szukaj